Ukázky z výstavy


  • panel 1 První polovina 19. století znamenala ve vývoji lidové architektury Čech významný předěl. Během tohoto období se ve všech úrodnějších, a tím i hospodářsky rozvinutějších oblastech začaly výrazněji prosazovat zděné stavby, které byly do té doby, až na některé lokální výjimky, ve vesnické zástavbě ojedinělé. V některých regionech se zděné konstrukce vzhledem k tradici roubených domů prosazovaly zpočátku především ve formě vedlejšíchči doplňkových staveb, mezi nimi také bran selských statků...

    S postupem doby se brány selských usedlostí a statků staly významným urbanistickým prvkem, dotvářejícím malebný a vyvážený vzhled mnoha návsí, jak je známe z dobových kreseb a prvních fotografií. Nejstarší brány u selských statků byly bezpochyby dřevěné. Ikonograficky jsou doloženy například z oblasti Pojizeří na kresbách J. Prouska ještě na konci 19. století...
  • panel 2 Stavba zděné brány byla nákladnější, proto se zpočátku objevovaly jen u největších statků. Mezi zděnými branami, které se dodnes nacházejí v poměrně vysokém počtu na téměř celém území středních Čech, vyniká soubor bran výrazně ovlivněných slohovou architekturou, nacházející se na pomezí Kokořínska a Mladoboleslavska, v oblasti vymezené městečky Mšeno a Bělá pod Bezdězem...
  • zapomenutý autor Patrný je zejména vliv staveb barokních a klasicistních, který v dané oblasti gradoval zejména ve 20.–40. letech 19. století. Spojují v sobě vlivy honosných děl slohové architektury panského a sakrálního prostředí s představou špiček vesnické společnosti o vkusnéma reprezentativním ztvárnění průčelí statku, v němž právě brána, předsazená do linie oplocení, byla nejvýraznějším prvkem...

  • libovolný autor Bohatá plastická výzdoba fasád patří k charakteristickým znakům štítových bran. Široká škála různých dekorativních prvků v sobě spojuje detaily převzaté ze slohové architektury s prvky ryze lidovými.

    Autor těchto bran čerpal inspiraci ve slohové architektuře a z ní přejímalmnohé prvky, zejména tektonické články – pilastry, římsy, klenáky. Dekorativní prvky na plochách bran se však slohovým předlohám vymykají. Jsou to převážně rostlinné a zoomorfní motivy, které měly vedle estetické stránky také svoji symboliku...